Yleiset ehdot

YLEISET EHDOT, VOIMASSA 20.10.2020 JA SEN JÄLKEEN SOLMITTUIHIN TOIMEKSIANTOIHIN
YLEISET EHDOT, VOIMASSA 20.10.2020 JA SEN JÄLKEEN SOLMITTUIHIN TOIMEKSIANTOIHIN
 

Johdanto

Hyvä asiakkaamme, meille on kunnia-asia saada tarjota palvelujamme juuri Sinulle.
Pekkinen Asianajotoimisto Oy (Y-tunnus: 3153886-6) (jäljempänä myös ”Palveluntarjoaja” tai ”me”) tarjoaa asiakkailleen vain asianajopalveluja. Nämä toimeksiantoja koskevat yleiset ehdot on laadittu sitä taustaa vasten, että palvelemme yrityksiä, muita yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä. Tutustu ehtoihin huolellisesti. Vastaamme aina mielellämme yleisiä ehtojamme koskeviin kysymyksiin.
 

1. Yleistä

1.1 Näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan asiakkaan (jäljempänä myös ”Asiakas”) ja Palveluntarjoajan välisiin asianajopalveluja koskeviin toimeksiantosopimuksiin siltä osin kuin Asiakkaan kanssa ei ole nimenomaisesti toisin sovittu yksittäistä toimeksiantoa koskevissa sopimusehdoissa.
1.2 Toimeksiantojen hoitamista koskeviin sopimuksiin sovelletaan aina Suomen lakia.
1.3 Koska tarjoamme vain asianajopalveluja, palveluihimme ei kuulu neuvonta muissa asioissa, kuten taloudellisia, teknisiä tai kirjanpidollisia kysymyksiä koskien. Näissä kysymyksissä voimme auttaa Asiakasta löytämään sopivan neuvonantajan verkostomme avulla.
 

2. Hyvä asianajajajatapa ja soveltuvan lainsäädännön noudattaminen

2.1 Palveluntarjoajan asianajaja(t) on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Olemme velvollisia noudattamaan Suomen Asianajajaliiton vahvistamia Hyvää asianajajatapaa koskevia tapaohjeita (”Tapaohjeet”). Suomen Asianajajaliitto valvoo toimintaamme.
2.2 Toimeksiantoehtojen sisältöön vaikuttavat merkittävällä tavalla Tapaohjeiden lisäksi Palveluntarjoajaa kulloinkin sitova lainsäädäntö, erityisesti asianajajista annettu laki (496/1958, muutoksineen) sekä Suomen Asianajajaliiton muut Palveluntarjoajaa koskevat ohjeet. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Tapaohjeita ja suhtaudumme toimintaamme koskeviin säännöksiin erittäin vakavasti. Säännöksistä johtuvien velvoitteiden noudattaminen on myös Asiakkaan edun mukaista. Voit tutustua Tapaohjeisiin ja muihin toimintaamme vaikuttaviin määräyksiin Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta: www.asianajajaliitto.fi.
2.3 Kuluttaja-asiakkaiden osalta noudatamme soveltuvaa, kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin se on pakottavaa. Lisäksi noudatamme Tapaohjeista johtuvia kuluttajaa suojaavia määräyksiä ehtojen soveltamisessa. Esimerkiksi ehtojen kohdassa 7 yksilöidyn vastuunrajoituslausekkeen tarkoittama vastuun enimmäismäärä ei koske kuluttaja-asiakkaita. Kuluttaja-asiakkaan osalta kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) tarkoittamassa etämyynnissä soveltuvat ennakkotiedot ilmenevät näistä yleisistä ehdoista sekä Liitteestä 1 ja Liitteestä 2. Kuluttajansuojalain tarkoittama peruuttamislomake on Liitteenä 2.
 

3. Sopimuksen syntyminen ja päättyminen

3.1 Kaikki toimeksiantosopimukset katsotaan solmitun Palveluntarjoajana olevan Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus: 3153886-6) kanssa ja lukuun. Sen henkilöstö ei ole koskaan sopimusten osapuolena. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen toimeksiantosopimus sekä siihen kohdistuvat muutokset voidaan tehdä suullisesti, kuten esimerkiksi puhelimen välityksellä tai paikan päällä sekä vapaamuotoisesti kirjallisesti, kuten esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Edellytämme kuitenkin lähtökohtaisesti, että toimeksiannon sisältö ja siihen tehtävät muutokset vahvistetaan kirjallisessa muodossa. Mikäli sovellettavasta lainsäädännöstä johtuu, että toimeksiantoa koskeva sopimus tulee solmia tietyssä muodossa, tällöin sopimuksen syntymistä arvioidaan siihen soveltuvan lainsäädännön mukaan.
3.2 Ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu, toimeksiantosuhde lakkaa viipymättä olemasta voimassa ilman eri irtisanomista, kun sekä Palveluntarjoaja että Asiakas ovat täyttäneet toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.
3.3 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää toimeksianto ja luopua toimeksiannosta näiden ehtojen ja Tapaohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus toimeksiannon kestäessä pyytää Palveluntarjoajaa lopettamaan sopimuksen täyttäminen.
3.4 Mikäli Asiakas vaatii toimeksiannon päättämistä ennenaikaisesti, tällöin sopimus päättyy Asiakkaan yksilöidyn kirjallisen pyynnön mukaisesti. Luopumistilanteissa toimeksianto päättyy Tapaohjeiden mukaisesti. Asiakkaan maksettavaksi jää ennenaikaisessa päättämistilanteessa joko (i) kohtuullinen osuus mahdollisesta sovitusta kiinteästä hinnasta, joka riippuu tehdyn työn määrästä ja muusta valmistautumisesta tai (ii) siihen asti tehdyn työn kustannukset sovellettavien hinnoitteluperusteiden mukaan, ellei sovellettavasta pakottavasta laista tai näistä ehdoista muuta johdu.
 

4. Toimeksiannon hoitaminen, toimeksiannosta kieltäytyminen ja siitä luopuminen

4.1 Tapaohjeet ja muut toimintaamme ohjaavat säännökset voivat oikeuttaa tai velvoittaa meitä kieltäytymään toimeksiannon vastaanottamisesta tai luopumaan sen hoitamisesta.
4.2 Esimerkinomaisesti, emme ota sellaisia toimeksiantoja vastaan, joiden osalta katsomme, että emme ole Asiakkaan etua ja toimeksiannon kustannustehokasta hoitamista ajatellen paras toimija. Tämä voi johtua toimeksiannon luonteesta tai työtilanteestamme. Emme myöskään ota hoitaaksemme sellaista toimeksiantoa, jossa katsomme, että Asiakkaan ehdottama toimintamalli tai näkemys on ristiriidassa oman näkemyksemme tai parhaaksi katsomamme toimintamallin kanssa. Selvitämme aina, muodostaako toimeksiannon vastaanottaminen esteellisyyttä toimintaamme koskevien lakien ja Tapaohjeiden valossa. Mikäli näin on, tällöin luonnollisesti kieltäydymme toimeksiannosta. Emme aina voi ilmoittaa tarkempia perusteita toimeksiannosta kieltäytymiselle.
4.3 Mikäli emme voi syystä tai toisesta ottaa toimeksiantoa vastaan, avustamme parhaamme mukaan sopivan avustajan löytämisessä.
4.4 Luottamus ja rehellisyys ovat asianajotoiminnan kulmakiviä. Edellytämme, että voimme luottaa Asiakkaaseen ja Asiakas voi luottaa meihin. Mikäli tämä luottamus näyttää rikkoutuvan toimeksiantoa hoidettaessa, emme voi enää hoitaa toimeksiantoa Asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja tällöin Palveluntarjoajana joudumme harkitsemaan toimeksiannosta luopumista Tapaohjeiden ja toimintaamme koskevien säännösten mukaisella tavalla, ellei tilanne korjaudu.
4.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla meillä on velvollisuus tunnistaa Asiakkaamme sekä Asiakkaiden edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. Eräissä tilanteissa velvollisuutenamme on myös selvittää Asiakkaan varojen alkuperä. Meillä on velvollisuus kieltäytyä toimeksiannosta, keskeyttää se tai ilmoittaa siitä viranomaisille, jos Asiakas ei toimita vaadittavia tietoja, liiketoimi on epätavallinen tai varoja epäillään käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun, tai jos Asiakas tai tämän liiketoiminta on pakotteiden kohteena. Näissä tapauksissa velvollisuutemme raportoida ja ilmoittaa meille ilmennyt seikka viranomaisille, painaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta enemmän.
4.6 Emme edellytä Asiakkaalta turhien tai tarpeettomien toimenpiteiden tekemistä. Emme voi kuitenkaan suoriutua omasta tehtävästämme ilman Asiakkaan myötävaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä. Tämän vuoksi toimeksiantosuhteen muodostuminen ja jatkuminen edellyttää, että meillä ja Asiakkaalla on hyvä vuorovaikutus ja molemmat noudattavat toimeksiannon luonteen edellyttämiä aikatauluja. Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle sellaiset yhteystiedot, joiden avulla Asiakas on vaikeuksitta tavoitettavissa ja myös reagoida Palveluntarjoajan yhteydenottoihin oikea-aikaisesti, toimeksiannon luonne huomioiden. Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon taustoista ja siihen liittyvistä seikoista Palveluntarjoajan riittäväksi katsoma taustaselvitys. Asiakkaan tulee antaa toimeksiantokohtaisesti tarpeelliseksi katsottavat lisätiedot ja asiakirjat Palveluntarjoajan käyttöön toimeksiannon alkaessa ja sen kestäessä. Asiakkaan on viipymättä ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti ilmoitettava mahdollisista muutoksista toimeksiannon sisältöön. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan keskinäisen yhteydenpidon sekä yhteistyön tulee olla yleisesti ottaen sujuvaa ja asiallista.
4.7 Ellei pakottavasta laista muuta johdu, Asiakkaan tulee viipymättä ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa toimeksiannon päättymisestä ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli tämä kokee, että Palveluntarjoajan toimittamat palvelut ovat olleet jollain tapaa puutteellisia tai virheellisiä.
 

5. Sähköinen viestintä ja tietoturvallisuus

5.1 Palveluntarjoajana pyrimme hoitamaan toimeksiantoa aina kustannusten ja ajankäytön kannalta tehokkaimmalla sekä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Useimmiten tämä tarkoittaa toimeksiantojen hoitamista mahdollisimman pitkälle sähköisesti, kuten sähköpostia ja sähköisiä asiakirjoja hyödyntäen. Asiakas hyväksyy tämän toimintatavan antamalla toimeksiannon hoidettavaksemme ja mikäli Asiakkaalle tällainen toimintatapa ei ole mahdollinen, tulee tästä ilmoittaa viipymättä toimeksiantosuhteen alussa, jolloin voimme arvioida onko meillä kyseisessä tapauksessa mahdollisuutta hoitaa toimeksiantoa Asiakkaan edun ja kustannustehokkuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
5.2 Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus nauttii Suomessa vahvaa suojaa lainsäädännön tasolla. Palveluntarjoajana olemme omalta osaltamme huolehtineet asianmukaisesti tietoturvasta ja minimoineet sähköiseen viestintään liittyvät tietosuojariskit. Vaikka huolehdimme asianmukaisista toimista tietosuojariskien poistamiseksi, on tilanteita, jolloin tämäkään ei riitä. Palveluntarjoajana vastaamme ainoastaan sellaisista vahingoista, jotka ovat seurausta toimintaamme soveltuvien lakien tai siihen rinnastettavien ohjeiden tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta rikkomisesta ja vastuuseemme sovelletaan näiden yleisten ehtojen mukaista vastuunrajoituslauseketta, ellei pakottavasta laista tai Tapaohjeiden pakottavista määräyksistä muuta johdu. Asiakkaana hyväksyt sähköiseen työskentelytapaan ja viestintään sisältyvät riskitekijät ja edellä esitetyn vastuunrajoituksen.
5.3 Sähköpostien suojausjärjestelmämme voi joissain tilanteissa estää sähköpostiviestien perille saapumisen. Suosittelemme Asiakasta varmistamaan erityisen tärkeiden sähköpostiviestien perille saapumisen puhelimitse tai muuta viestintätapaa käyttämällä.
 

6. Toimeksiannon veloitusperusteet ja laskutus

6.1 Yksinkertainen lähtökohta hinnoittelussamme on kohtuullisuus. Palveluissamme taas lähtökohtana on korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja ammattiylpeys. Näin ollen Asiakkaana voit odottaa meiltä laadukasta sekä asiakaslähtöistä palvelua kohtuullisella hinnalla.
6.2 Toimeksiantoon liittyvä alkukartoitus on aina maksuton, ellei se johda toimeksiantoon. Alkukartoituksen tehtävänä on selvittää, mistä asiassa on kyse ja voiko Palveluntarjoaja ottaa toimeksiannon hoitaakseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta pitää Palveluntarjoajan alkukartoituksen aikana mahdollisesti Asiakkaalle ilmaisemia alustavia mielipiteitä oikeudellisena neuvonantona, johon Asiakas voi luottaa.
6.3 Sovellamme kotisivuillamme www.pekkinen.fi kulloinkin ilmoitettuja kohtuullisia hinnoitteluperusteita. Palkkiomme perustuu toimeksiannon hoitamiseen tehokkaasti käytettyyn aikaan, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu kiinteästä kokonaispalkkiosta. Laskutusperusteena oleva aika mitataan tunneissa ja minuuteissa niin, että pienin veloitettava aika yksittäisestä toimenpiteestä on 15 minuuttia. Yksittäiseen toimeksiantoon sovellettavan tuntiveloituksen määrään voi vaikuttaa asian luonne, siihen vaadittava perehtyneisyys, toimeksiannon aikataulu, toimeksiantoon liittyvä suuri intressi tai muut vastaavat seikat.
6.4 Palveluntarjoajana hoidamme toimeksiantoa aina tehokkaasti ja Asiakkaan edun mukaisesti. Joissakin tapauksissa näiden kriteerien mukainen toiminta vaatii tavanomaista enemmän ponnisteluja sekä perehtymistä tai poikkeuksellisessa aikataulussa toimimista, jolloin se näkyy hinnoittelussa. Tällöin sovellamme kotisivuillamme ilmoitettuja kulloinkin voimassa olevia prosentuaalisia palkkion korotusperusteita. Tuomme aina nämä seikat Asiakkaan tietoon heti kun tulemme itse näistä tietoisiksi sekä ilmoitamme myös missä määrin nämä toimeksiantoon liittyvät piirteet lisäävät toimeksiannon kustannuksia.
6.5 Laskutuksessa pyrimme aina läpinäkyvyyteen ja ennakoitavuuteen. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä annamme suuntaa-antavia arvioita toimeksiannon hoitamisen kustannuksista, mikäli kiinteän kokonaishinnan ilmoittaminen ei ole mahdollista. Suuntaa-antavat arviot kustannuksista eivät ole sitovia, mutta mitoitamme arviomme aina realistisesti.
6.6 Toimeksiannon hoitamiseen voi liittyä varsinaisen palkkion lisäksi tapauskohtaisesti myös muita kuluja. Tällaiset muut tarpeelliset kulut ja erityiset maksut, kuten matkakustannukset, asiakirjojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, mahdolliset asiantuntijalausunnot ja viranomaismaksut sekä̈ tavanomaista suuremmat kopiointikulut veloitetaan erikseen.
6.7 Palkkioihin ja muihin toimeksiannon hoitamiseen liittyviin maksuihin sekä kuluihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva, soveltuva arvonlisävero.
6.8 Asiakasta laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu. Varaamme tapauskohtaisesti oikeuden välilaskutukselle 14 päivän välein sekä oikeuden pyytää toimeksiannon ja asiakassuhteen luonne huomioiden kohtuullista ennakkoa toimeksiannon aloittamisen tai jatkamisen edellytykseksi.
6.9 Osana Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välistä luottamussuhdetta edellytämme laskujen oikea-aikaista maksamista. Laskutetut määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, joka on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään korkolain (633/1982 muutoksineen) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.
6.10 Sen lisäksi, mitä Tapaohjeissa on määrätty, Palveluntarjoajana varaamme oikeuden harkintamme mukaan keskeyttää tai lopettaa työskentelyn Asiakkaalle, jos Asiakas ei maksa erääntynyttä laskua huomautuksestamme huolimatta.
6.11 Myös tilanteissa, joissa Asiakkaan kulut on katettu oikeusturvavakuutuksella, laskutamme suoraan Asiakasta ja edellytämme tämän suorittavan laskun meille yllä olevan mukaisesti, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu.
6.12 Vaikka vakuutusyhtiö alentaisi vakuutuksesta Asiakkaalle korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaisi vastapuolen maksettavaksi tuomittavaa oikeudenkäyntikulujen korvausta, tämä ei vaikuta oikeuteemme laskuttaa Asiakkaalta sovittua palkkiota täysimääräisenä.
 

7. Vastuunrajoitus

7.1 Palveluntarjoajan taloudellinen vastuu toimeksiantoon liittyen on rajoitettu seuraavasti:
(i) Vastuu rajoittuu vahinkoon, joka johtuu toimeksiannon hoitamisessa tapahtuneesta ammatillisesta virheestä.
(ii) Vastuun enimmäismäärä on aina korkeintaan 250 000 euroa.
(iii) Vastuu ei koskaan kata välillisiä tai epäsuoria vahinkoja tai kolmansien osapuolten vaatimuksia.
7.2 Palveluntarjoajan ammatillinen vastuuvakuutus on hankittu seuraavasta vakuutusyhtiöstä: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö (y-tunnus: 2647339-1).
 

8. Asiakkaan käytössä olevat erityiset oikeussuojakeinot

8.1 Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen palkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Edelleen, Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella Palveluntarjoajan henkilökuntaan kuuluvan menettelystä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

LIITE 1 – Ennakkotiedot kuluttajansuojalain tarkoittamassa etämyynnissä

1)  Palveluntarjoajan nimi, käynti- ja postiosoite sekä yhteystiedot:

PEKKINEN ASIANAJOTOIMISTO OY
Fredrikinkatu 63 A 10, 00100 Helsinki
+358504638006
info@pekkinen.fi
www.pekkinen.fi
Y-tunnus: 3153886-6
Kotipaikka: Helsinki
 

2)  Kuluttajalle tarjottavan palvelun pääominaisuudet ja hinnoittelun määräytymisen perusteet:

Tarjottava palvelu on asianajopalvelua. Hinnoittelua ja asiakkaalle aiheutuvia kuluja koskevat tiedot sekä veloitusperiaatteet ilmenevät Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n yleisten ehtojen kohdista 3.4 ja 6 sekä palveluntarjoajan kotisivuilta (www.pekkinen.fi). Mikäli kuluttaja-asiakkaan kanssa on sovittu kiinteästä hinnasta, asianajokuluja koskevat kustannukset ilmenevät kuluttaja-asiakkaan kanssa tehtävästä sopimuksesta.
 

3)  Maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat tiedot:

Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n yleisten ehtojen kohtien 1–7 mukaan.
 

4)  Peruuttamisoikeuden käyttäminen ja peruuttamisohjeet:

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) tarkoittamalla etämyynnillä (esimerkiksi sähköpostitse) syntynyt asianajopalveluja koskeva sopimus yksiselitteisellä tavalla, kuten esimerkiksi sähköpostitse, viimeistään 14 päivän kuluttua asianajopalveluja koskevan sopimuksen vahvistamisesta. Kuluttajan on suositeltavaa tehdä peruutus toimittamalla sähköinen kopio täytetystä, Liitteen 2 mukaisesta peruuttamisilmoituksesta sähköpostiosoitteeseen info@pekkinen.fi.

Esimerkki: Jos sopimus on vahvistettu kuukauden 1. päivänä, tällöin sopimus voidaan peruuttaa vielä kuukauden 15. päivänä.

Asianajopalveluja koskeva sopimus on etämyyntitilanteissa vahvistettu kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla, kun kuluttajan kanssa on sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti pysyvällä tavalla vahvistettu yhteisymmärrys toimeksiannon sisällöstä sisältäen kuluttajalle annettavat ennakkotiedot sekä tiedot peruuttamisoikeudesta ja noudatettavasta menettelystä. Vahvistus tehdään kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen tekemisestä ja viimeistään ennen kuin palveluntarjoaja aloittaa sopimuksen mukaisen palvelun suorittamisen.
 
Riittävää on, että peruuttamisilmoitus on lähetetty ennen edellä mainitun määräajan päättymistä. Kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) mukaan sähköisesti lähetetty ilmoitus katsotaan saapuneen vastaanottajalle lähettämispäivänä ellei muuta selvitystä voida esittää ilmoituksen saapumisesta.
 
Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoitus voidaan tehdä kuitenkin vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 
Mikäli kuluttaja on tehnyt nimenomaisen pyynnön aloittaa kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) tarkoittamalla etämyynnillä syntyneen asianajopalveluita koskevan sopimuksen täyttäminen ennen edellä yksilöidyn peruuttamisajan päättymistä, on elinkeinonharjoittajalle maksettava kohtuullinen korvaus peruuttamistapauksessa peruuttamisilmoituksen antamiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta. Kohtuullisen korvauksen määrä lasketaan sopimuksen mukaisen kokonaishinnan perusteella.

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, mikäli sopimuksen kohteena oleva palvelu on aloitettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä ja palvelu on myös kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä.
 

5)  Toimeksiannon päättyminen

Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n yleisten ehtojen kohdan 3 mukaisesti.

 

6)  Kuluttajan oikeussuojakeinot

Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n yleisten ehtojen kohdan 8.1 mukaan.

 
 
 

LIITE 2 – Sitova peruuttamislomake kuluttajansuojalain tarkoittamassa etämyynnissä

Siinä tapauksessa, että kuluttaja-asiakas haluaa peruuttaa kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) tarkoittaman etämyynnin kautta syntyneen asianajopalveluita koskevan sopimuksen, kuluttajan on suositeltavaa tehdä peruutus tällä lomakkeella noudattaen Liitteessä 1 yksilöityä ohjeistusta ja aikataulua.