Palvelumme

Palvelumme painottuvat työelämän oikeudellisiin kysymyksiin, rikosoikeudellisiin toimeksiantoihin, riitojen ratkaisemiseen sekä sopimusoikeudellisiin kysymyksiin.

Riidanratkaisu ja sopimusoikeus

Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä monipuolisesti siviilioikeudellisissa riita-asioissa sekä sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.​

Sopijapuolten välillä ei voida aina välttyä erimielisyyksiltä tai edes suoranaisilta sopimusrikkomuksilta. Riitoihin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy lähtee osapuolten tarpeiden ja odotusten huolellisesta kartoittamisesta neuvotteluvaiheessa, hyvin laaditusta ja selkeästä sopimuksesta sekä oikea-aikaisesta reklamaatiosta. Avustamme laajasti liike- ja yksityiselämän sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.

Riidan ollessa käsillä, sovinto on useimmiten molempien osapuolten kannalta paras ratkaisu. Toimimme aina hienotunteisesti ja sovintoa edistäen, ellei sovinto ole asiakkaan intressien vastaista. Harvoin näin on. Sovinnon hyötyjä ei voida kiistää. Se säästää aikaa ja kustannuksia sekä johtaa osapuolten tahdon mukaiseen ratkaisuun. Sovinto on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin.

Aina sovinnolle ei ole edellytyksiä tai se ei aidosti palvele päämiehen etua. Tällöin asia on perusteltua saada ratkaistuksi tuomiolla. Ajamme asiakkaamme etua väsymättömästi sovintoneuvotteluista aina oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn asti. Omistaudumme jokaiselle toimeksiannolle ja voimme tarvittaessa verkostomme avulla auttaa esimerkiksi asiantuntijatodistajan löytämisessä. Ajamme asiaa sen edellyttämällä tinkimättömällä asenteella, asiakkaan intressit ja tarpeet edellä, mutta kuitenkin vastapuolta kunnioittavalla sekä rehdillä tavalla. Hyvä asiamies ei provosoi vastapuolta. Mikäli haet ”taistelukoiraa”, sellaista et toimistostamme löydä.

Hyvä asiamies auttaa päämiestä myös tarkastelemaan omia näkemyksiään kriittisesti ja tuo riita-asian hoitamiseen rationaalisuutta asiakkaan etua palvelevan sekä kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi. Kerromme asiakkaalle aina kaunistelemattoman ja rehellisen näkemyksemme tämän menestymismahdollisuuksista ja positiosta riita-asiassa.

Esimerkkejä tilanteista, joihin voimme tarjota neuvonta- ja riidanratkaisupalvelujamme:

Ajamme asiakkaamme etua väsymättömästi sovintoneuvotteluista aina oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn asti. ​

Rikosoikeus

Toimimme rikosasioissa puolustusasiamiehenä sekä myös asianomistajan eli rikoksen uhrin avustajana.

Toimimme rikosasioissa puolustusasiamiehenä sekä myös asianomistajan eli rikoksen uhrin avustajana. Hoidamme laajasti eri tyyppisiä rikosjuttuja vakavista väkivaltarikosjutuista elinkeinoelämän rikoksiin, liittyen esimerkiksi työturvallisuuteen tai liikesalaisuuksiin.

Rikosprosessiin joutuminen on monelle ainutkertainen ja kuormittava kokemus, joka haittaa niin liiketoimintaa kuin yksityiselämääkin. Asiamiehen puoleen kääntyminen varhaisessa vaiheessa kasvattaa todennäköisyyttä saavuttaa olosuhteisiin nähden asiakkaan kannalta paras lopputulos. Tiedostamme yksityiskohtien merkityksen, emmekä jätä kiveäkään kääntämättä asiasi eteen. Meillä on kokemusta rikosasioista niin asiamiespuolelta kuin tuomioistuimen näkökulmastakin.

Kenelläkään ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Epäillyn ja syytetyn asemassa oikeudet korostuvat velvollisuuksien sijaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että rikoksesta epäillyllä on todellinen ja tehokas sekä oikea-aikainen mahdollisuus turvautua lainopilliseen avustajaan esitutkintaprosessiin liittyen. Poliisi on velvollinen ilmoittamaan epäillylle ennen esitutkintakuulustelua, mistä teosta häntä epäillään sekä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa. Epäillyn onkin syytä kääntyä asiamiehen puoleen heti saatuaan kutsun kuulemiseen.

Rikosprosessi voi epäillyn kannalta parhaassa tapauksessa päättyä syyttäjän tekemään syyttämättäjättämispäätökseen. Mikäli syyttäjä päättää syyteharkinnan lopputuloksena kuitenkin nostaa syytteen ja asia etenee oikeudenkäyntiin, ei peli suinkaan ole menetetty. Syyttäjän laatimasta haastehakemuksesta ilmenee syyttäjän näkemys asiasta, mutta tuomioistuin ratkaisee kysymyksen syyllisyydestä. Vaikka tuomioistuimen ja syyttäjän on viran puolesta huomioitava syytetyn kannalta edulliset seikat, varmistuu syytetyn oikeusturva parhaiten lainopillisen avustajan tuella.

Epäillyn ja syytetyn asemassa oikeudet korostuvat velvollisuuksien sijaan.

Rikoksen uhrilla on myös oikeus käyttää avustajaa ja rikosprosessista ei tarvitse selvitä yksin. Avustajan käyttäminen voi parantaa asianomistajan asemaa monella tapaa.

Asianomistajalla voi olla oikeus saada rikoksen johdosta vahingonkorvausta. Vahingonkorvausvaatimuksen muotoilu ja oikean määrän selvittäminen ei ole aina yksinkertaista. Vastaavasti avustajan avulla esimerkiksi kuulustelusta voidaan saada enemmän irti. Asianomistajalla on myös esimerkiksi oikeus yhtyä syyttäjän syytteeseen ja vedota tietyin edellytyksin uuteen seikkaan syytteen tueksi. 

Selvitämme aina mahdollisuutesi oikeusapuun sekä kartoitamme esimerkiksi kotivakuutukseen mahdollisesti sisältyvän oikeusturvavakuutuksen tarjoamat mahdollisuudet kattaa rikosprosessissa avustamiseen liittyvät kulut.

Työoikeus

Valitse luotettava kumppani työoikeudellisiin asioihin. Työoikeudellinen osaamisemme kattaa koko työsuhteen elinkaaren sekä myös yritysjärjestelyt.

Meillä on kokemusta erityisesti elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden työnantaja-asiakkaiden avustamisesta työoikeudellisissa toimeksiannoissa. Avustamme luontevasti myös työntekijän tai esimerkiksi toimitusjohtajan asemassa olevia henkilöitä.

Työoikeutta koskevilla asioilla on keskeinen merkitys sekä liiketoiminnassa että yksittäisen henkilön jokapäiväisessä elämässä. Niin toimitusjohtajan kuin työntekijänkin on syytä olla selvillä sopimukseensa sisältyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Työnantajan kannalta asianmukainen henkilöstöhallinto sekä hyvin laaditut työ- ja johtajasopimukset minimoivat liiketoiminnan henkilöriskejä sekä sitouttavat osaavaa henkilöstöä.

Erityisesti johdon ja muiden avainhenkilöiden sopimuksiin on syytä luonnollisesti panostaa. Pätemätön kilpailukielto ei palvele tarkoitustaan ja puutteellisesti laadittu bonuslauseke voi osoittautua suunniteltua suuremmaksi kustannuseräksi.

Tarjoamme laajasti työoikeudellisia palveluita niin tavanomaisiin kuin poikkeuksellisempiinkin tarpeisiin:​

Toimistollamme on ymmärrystä muuttuvan työelämän mukanaan tuomista oikeudellisista kysymyksistä. Työelämän epäkohdat pintautuvat myös nykyisin aiempaa herkemmin julkisuuteen. Vastuullisen työnantajakuvan arvoa on vaikea mitata rahassa, mutta epäkohdille pystytään yleensä löytämään hintalappu. Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään vastuullisesti.

Muut asiat

Avustamme myös muissa kuin pääasiallisissa toimeksiantotyypeissämme, mikäli katsomme, että se palvelee asiakkaan etua ja voimme tuoda asiakkaalle lisäarvoa.

Mikäli koemme, että esimerkiksi jokin verkostomme kollegatoimistoista soveltuisi paremmin kyseisen asian hoitamiseen, autamme sopivan asiamiehen tai yhteyshenkilön löytämisessä.

Voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä. Selvitetään kuinka voimme olla avuksi juuri sinun asiassasi. Alkukartoitus on aina maksuton, mikäli sen seurauksena ei synny toimeksiantoa.

Ota yhteyttä ja kerro, kuinka voimme auttaa.